Paul-Renaud.com website Services Terms and Conditions (“T&C”)

1. Introduction

This Website is owned by Renaud Investments SRL with headquarters registered in Bucharest, 3 Cetatea Histria St., Block M II B 8/4, entrance B, 6th floor, apartment 70, room 2, Sector 6, Romania, VAT code RO 18845822.

These terms and conditions are the contract between you and Renaud Investments SRL (“us”, “we”, etc.). By visiting or using Our Website, you agree to be bound by them.

The T&C do not apply to the content of third-party sites or services. The Services are offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your continued use of the Services constitutes your full agreement to all such terms, conditions, and notices and any further amendments. You acknowledge and agree to comply with the T&C together with our Privacy Policy available here and any other guidance we may issue in supplement from time to time.

2. Right to make changes to the agreement

We reserve the right but shall be under no obligation to adapt, update, transform and/or modify the T&C or the Privacy Policy and the Website or to introduce new pages, options, services, functions and/or features. The term Website (the “Website”) shall include all of these unless otherwise indicated. You are responsible for reviewing and becoming familiar with any such modifications. Using any Service or viewing any content constitutes your acceptance of the Terms as modified.

3. The agreement with you

This agreement contains the entire agreement between the parties and supersedes all previous agreements and understandings between the parties. Each party acknowledges that, in entering into this agreement, he does not rely on any representation, warranty, information or document or other term not forming part of this agreement.

If you use Our Website in any way and make a book order you warrant that you have full authority to do so and you accept personal responsibility for every act or omission by you. The price of Goods may be changed by us at any time. We will never change a price so as to affect the price charged to you at the time when you buy those goods.

Note: Coaching retreats are subject to a services contract which will be made available to you together with the purchase.

4. Payment terms

The price payable for the Goods that you order is clearly set out on Our Website. Card payments are not processed through pages controlled by us. We use as a payment service provider Netopia, who will encrypt your card or bank account details in a secure environment according to their terms.

The displayed price excludes delivery costs.

5. Delivery

The products purchased from the site will be delivered in Romania by Fan Courier, and the price for delivery will be added separately. The delivery will be made in 2-4 working days after the order has been placed.

For the orders outside Romania, the transportation costs are added separately, depending on country of destination, and weight of the package.

As for the retreats organized through Paul-Renaud.com, the training services will be offered in the days of the retreat, with the services included, as they are shown on the retreat page in the website.

6. Refunds

The products purchased from the site can be returned according to the Government Emergency Ordinance no. 34/2014 on consumer rights in contracts concluded with professionals within 14 days from the date of the receival, no questions asked. You just need to write us an email before the term expires and send us back the products purchased from us within 14 days from the date you notified us of your intention. You will have to bear the cost of returns. This unilateral termination of the contract applies only to individuals, legal entities not having this possibility.

We will refund you the entire amount initially paid as soon as we receive back the product/products purchased but no later than 14 days from the date we are informed of your decision to withdraw from this contract. We will make this refund using the same payment method as the one used for the initial transaction.

We may defer the refund until the date we receive the products back or until you have provided us with proof that you have returned the products, with the nearest date being valid.

The returned product must be in the same condition in which it was delivered. Products that show physical changes, scratches, annotations, breaks, traces of use, etc. are not accepted for return. You are responsible for reducing the value of products resulting from handling.

7. Governing law and Dispute Resolution

By accessing this Website and/or using the Website and any Services, you have acknowledged and agreed that Romanian law shall govern such access and that this T&C together with the Privacy Policy shall be construed and governed by Romanian law.

In the event of any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the T&C contained herein, including the Privacy Policy and any questions regarding their existence, validity, breach, or termination, the Parties undertake to seek an amicable resolution with the possibility of using a mediator and in the event, the parties fail to reach an amicable resolution, they shall be referred to and finally resolved in Romania by the competent court of law in Bucharest.

8. Contact information

Renaud Investments SRL

3 Cetatea Histria St., Block M II B 8/4,

entrance B, 6th floor, apartment 70, room 2,

Sector 6, Romania,

paul@paul-renaud.com

+40 743 180 012


1. Introducere

Acest site web este deținut de Renaud Investments SRL cu sediul social înregistrat în București, str. Cetatea Histria nr. 3, bloc M II B 8/4, scara B, etaj 6, apartament 70, camera 2, sector 6, România, cod TVA RO 18845822.

Acești termeni și condiții reprezintă contractul dintre dvs. și Renaud Investments SRL („noi”, etc.). Prin vizitarea sau folosirea site-ului nostru web, sunteți de acord să fiți legat de acestea.

Termenii și condițiile nu se aplică conținutului site-urilor sau serviciilor terțelor părți. Serviciile care vi se furnizează sunt condiționate de acceptarea de către dvs. a acestora, fără modificări ale termenilor, condițiilor și notificărilor conținute aici. Utilizarea dvs. continuă a Serviciilor constituie acordul dvs. deplin cu privire la toți acești termeni, condiții și notificări și orice alte modificări. Recunoașteți și sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile împreună cu Politica noastră de confidențialitate disponibilă aici și orice alte îndrumări pe care le putem emite la anumite intervale de timp în supliment.

2. Dreptul de a aduce modificări acordului

Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație de a adapta, actualiza, transforma și/sau modifica Termenii și Condițiile sau Politica de confidențialitate și site-ul web sau de a introduce noi pagini, opțiuni, servicii, funcții și/sau caracteristici. Termenul de Site web („site-ul web”) va include toate acestea, cu excepția cazului în care se indică altfel. Este responsabilitatea dvs. să treceți în revistă și să vă familiarizați cu astfel de modificări. Folosirea oricărui Serviciu sau vizualizarea oricărui conținut constituie acceptarea de către dvs a Termenilor modificați.

3. Acordul cu dvs.

Acest acord conține întregul acord dintre părți și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare dintre părți. Fiecare parte recunoaște că, la încheierea acestui acord, nu se bazează pe nicio reprezentare, garanție, informație sau document sau alt termen care nu face parte din acest acord.

Dacă utilizați site-ul nostru web în orice mod și faceți o comandă de carte, garantați că aveți autoritatea deplină în acest sens și acceptați responsabilitatea personală pentru fiecare act sau omisiune de către dvs. Prețul Bunurilor poate fi modificat de către noi în orice moment. Nu vom schimba niciodată un preț, astfel încât să afectăm prețul pe care vi l-ați perceput în momentul în care cumpărați acele bunuri.

Notă: taberele de coaching fac obiectul unui contract de servicii care vă va fi pus la dispoziție odată cu achiziția.

4. Termeni de plată

Prețul plătibil pentru Bunurile pe care le comandați este clar stabilit pe site-ul nostru. Plățile cu cardul nu sunt procesate prin intermediul paginilor controlate de noi. Folosim ca furnizor de servicii de plată Netopia, care vă va cripta cardul sau detaliile contului bancar într-un mediu sigur în conformitate cu termenii lor.

Prețul afișat nu include costurile de livrare.

5. Livrarea

Produsele cumpărate de pe site vor fi livrate în România de Fan Courier, iar prețul livrării va fi adăugat separat. Livrarea va fi făcută în 2-4 zile lucrătoare de la plasarea comenzii.

Pentru comenzile din afara României, costurile de transport sunt adăugate separat, în funcție de țara de destinație și greutatea pachetului.

În privința retreat-urilor organizate prin Paul-Renaud.com, serviciile de coaching vor fi oferite la fața locului, în conformitate cu descrierile de pe pagina respectivă, aflată în cadrul website-ului.

6. Retururi/rambursări

Produsele achiziționate de pe site pot fi returnate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști, în termen de 14 zile de la data primirii, fără întrebări. Trebuie doar să ne scrieți un e-mail înainte de expirarea termenului și să ne trimiteți înapoi produsele achiziționate de la noi în termen de 14 zile de la data la care ne-ați notificat intenția dvs. Va trebui să suportați costul retururilor. Această reziliere unilaterală a contractului se aplică numai persoanelor fizice, persoanele juridice neavând această posibilitate.

Vă vom rambursa întreaga sumă plătită inițial imediat ce primim înapoi produsul/produsele cumpărate, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom efectua această rambursare utilizând aceeași metodă de plată ca cea utilizată pentru tranzacția inițială.

Putem amâna rambursarea până la data primirii produselor înapoi sau până când ne-ați furnizat dovada că ați returnat produsele, cea mai apropiată dată fiind valabilă.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat. Produsele care prezintă modificări fizice, zgârieturi, adnotări, despicături, urme de utilizare etc. nu sunt acceptate pentru returnare. Sunteți responsabil pentru reducerea valorii produselor rezultată din manipulare.

7. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prin accesarea acestui site web și / sau utilizarea site-ului web și a oricăror servicii, ați recunoscut și ați fost de acord că legislația română va reglementa un astfel de acces și că acești Termeni și Condiții împreună cu politica de confidențialitate vor fi interpretate și reglementate de legislația română.

În cazul oricărui litigiu, controversă sau reclamație care decurge din sau în legătură cu Termenii și Condițiile conținute aici, inclusiv Politica de confidențialitate și în cazul oricăror întrebări referitoare la existența, valabilitatea, încălcarea sau încetarea acestora, părțile se angajează să caute o rezolvare amiabilă cu posibilitatea de a utiliza un mediator și, în cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la o rezolvare amiabilă, acestea vor fi adresate și soluționate definitiv în România de către instanța de judecată competentă din București.

8.  Informații de contact

Renaud Investments SRL

Str. Cetatea Histria nr. 3, Bloc M II B 8/4,

scara B, etaj 6, apartament 70, camera 2,

Sector 6, România,

paul@paul-renaud.com

+40 743 180 012